سخنرانان ویژه

سخنرانان ویژه همایش ۲۰ سال و اندی پیش

دکتر طهمورث حسنقلی پور

ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی دیواندری

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دکتر محمد سعید تسلیمی

رییس اسبق دانشکده مدیریت