دکتر علی دیواندری

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

عنوان شغل

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران ۱۳۶۸ 

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۳

 

دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران ۱۳۸۰

 

سوابق کاری

معاونت اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۷۳-۱۳۷۵

 

مشاور مدیرعامل و رییس مرکز تحقیقات بانک ملت ۱۳۷۶-۱۳۸۳

 

عضو هیات مدیره بانک ملت ۱۳۸۳-۱۳۸۴

 

مدیرعامل بانک ملت ۱۳۸۴- ۱۳۹۲

 

عضو هئیت مدیره بانک پارسیان

 

مدیرعامل بانک پارسیان