علی اکبرزاده

دبیر شورای برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی: علی اکبرزاده

کارشناس مدیریت دولتی