دکتر محمد سعید تسلیمی

رییس اسبق دانشکده مدیریت

دکتر محمد سعید تسلیمی

رییس دانشکده مدیریت
از سال ۷۶ تا ۸۵