اعضای شورای برنامه ریزی

علی اکبرزاده

دبیر شورای برنامه ریزی

یاسر هاشمی

عضو شورای برنامه ریزی

محمد طاهر کاظم پور

مسئول امور تجلیل از اساتید

علی قلی زاده بوسجین

مسئول شناسایی مدعوین و تهیه بانک اطلاعات

عليرضا عباسي

مسئول هماهنگی و دعوت از مقامات

سید مصطفی طباطبائی

مسئول مالی و جذب اسپانسر

راميز قلي نژاد

مسئول اطلاع رسانی و اجرایی

حسین زارعی

مسئول پشتیبانی